dimarts, 17 d’abril del 2007

COMUNICAT DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ONGD SOBRE LES INVESTIGACIONS A ONGD

Barcelona, 4 d’abril de 2007.- Arran de les darreres notícies sobre investigacions obertes a ONGD, la Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament -FCONGD- comunica a l’opinió pública:

- La FCONGD és la principal interessada a esclarir les possibles irregularitats de qualsevol ONGD en la gestió dels fons de desenvolupament perquè arribin realment als seus destinataris, i que aquests respectin els mecanismes i els procediments legalment establerts.

- Les investigacions obertes no poden suposar un qüestionament de tot el sector de les ONGD. Cal recordar que no hi ha sentències judicials fermes, i que independentment de com es resolguin, només afectaran les entitats implicades, sense que això hagi de suposar un judici per a la resta d’entitats del sector.

- La Fundació Intervida mai no ha format part de la FCONGD ni tampoc de la Coordinadora Estatal d’ONGD (CONGDE). El 2001, la Fundació Intervida va sol·licitar la seva adhesió a la FCONGD la qual va ser rebutjada en no complir el requisit de la presentació dels dos avals d’altres entitats federades. La Federació inclou 86 ONGD, entre grans, mitjanes i petites, si bé les mitjanes i les petites són majoritàries. A la pàgina web es pot trobar la llista completa d’aquestes ONGD. El fet d’estar federat dóna certes garanties i es fan esforços conjunts per aconseguir l’objectiu comú de fer un món més just, al marge de qualsevol relació de competència. Però no estar federat tampoc significa que no es pugui fer una bona feina.

- Des de 1997, la FCONGD disposa d’un Codi ètic propi que han de complir totes les ONG federades. Aquest instrument d’autoregulació inclou controls econòmics (exigència de realització d’auditories econòmiques) i sobretot recull uns principis ètics comuns que han d’inspirar la filosofia d’actuació de les ONGD federades. Aquest Codi Ètic està accessible a la pàgina web (http://www.pangea.org/fcongd/DOCUMENTOS/CODIETIC.PDF)

Tenir uns comptes clars és obligatori però no suficient per fer una cooperació de qualitat i responsable. El Codi ètic exigeix a les ONGD que el subscriuen, entre d’altres:

- Uns mecanismes de govern transparents i participatius.
- Independència d’empreses i entitats privades amb afany de lucre.
- L’emissió de documentació, quantitativa i qualitativa, que faciliti el control extern de les seves activitats i recursos.
- Voluntat d’actuar com a agent de canvi social.
- Donar protagonisme a les poblacions locals amb què es treballa.
- Coherència general entre els objectius perseguits i els mitjans utilitzats la qual cosa condiciona els instruments que es poden emprar, amb particular atenció a la captació de fons per la qual s’han d’acomplir unes pautes concretes en la publicitat i les imatges.

El Codi ètic estableix també que les ONGD “han d’estar obertes a l’escrutini i el debat públics sobre la seva política, pràctiques i pressupostos”. En aquest sentit, la Federació entén que caldrà fer un esforç més gran per explicar, de manera clara i entenedora, el treball de les ONGD, i per difondre el seu Codi ètic. A més, la col·laboració amb una ONGD ha de ser un acte raonat i informat. Aquells que generosament col·laboren amb les ONGD han de fer un seguiment continuat i exigent de les seves donacions, i aprofitar-hi tots els mecanismes a la seva disposició.